Sa pagdating ng pasko Show russland sex live cam jasmin

Posted by / 04-Mar-2020 18:01

Sa pagdating ng pasko

Sa Unang Pagbasa mula kay Jeremias, ipinahayag niya ang pagdating ng Mesiyas sa Betlehem. Sa pamamagitan ng paghahanda sa araw-araw na pagdating ni Hesus sa buhay natin, binibigyan nito ng halaga ang pagdating ni Hesus sa puso natin sa Kanyang muling pagsilang sa sabsaban ng puso natin, at, ang paghahanda natin sa wakas ng panahon.

Sa pagdating ng Anak ng Tao, may makikita tayong mga tanda ng katapusan - "tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin.

Dumating na ang bagong taon ng Simbahan, dumating na ang panibagong paghahanda sa muling pagsilang ng Mesiyas, hindi sa sabsaban, kundi ang muling pagsilang sa ating mga puso.

Kailangan din nating magpahinga upang mapagod muli - sa paggawa ng kabanalan at sa pagiging mabuting alagad. Maghintay tayo na matapos ang kaguluhang napasok natin nang mga nakaraang panahon, ang katapusan ng kapabayaan, ang katapusan ng mga maling nagawa. Muli nating hihintayin ang muling pagbabago ng sarili at ang muling pagbangon matapos ang mga pagkarapa. Sa modernong panahon, madalas iniiisip ng marami na ang paghihintay ay pagsayang ng oras.

Ganito kasi ang idinidikta na ating modernong mundo - mga madalian - "instant coffee", madaliang pakikipagkaibigan, daw, na nakukuha sa mga pagti-"text", sa mga "chats", pati mensahe ay naka"fax", nagsulputang mga kainan na ang tawag ay "fastfood".

Who said you can’t get in the holiday spirit as soon as now?

From planning Christmas parties to getting through the holiday rush to picking out gifts for Kris Kringle, Spotify has got you covered!

sa pagdating ng pasko-4sa pagdating ng pasko-3sa pagdating ng pasko-13

In fact, you’ve probably started hearing Christmas songs while you’ve been out, as early as the first day of September.

One thought on “sa pagdating ng pasko”

  1. There are many variations on this theme: high-school romances are the most common, but a dating sim may also take place in a fantasy setting and involve such challenges as defending one's girl from monsters.