Ng dating

Posted by / 29-Nov-2019 08:47

Ang Tagapaglingkod Pampook naman ang siyang tagasubaysay sa mga Distrito Eklesiastiko (Ang Distrito ay kahalintulad ng isang lalawigan sa Pilipinas).

Ang mga Manggagawa ang nasa hanay ng mga tagapanguna sa lahat ng aktibidad at gawain na isinasagawa sa mga lokal sa ilalim ng pangangasiwa ng Pangkalahatang Tagapaglingkod at ng mga nakatalagang Katulong sa Pamamahala.

Willy ay nagkaroon ng iringan ukol sa "pabagu-bagong" pamumuno at mga "mali-maling doktrina" sa samahan ng MCGI (katulad ng paninikluhod sa silangan tuwing mananalangin, at ang pangingilin ng Sabbath).

Ito ay nangyari nang pinasimulan ni Eliseo Soriano ang kaniyang palatuntunan sa radyo na Ang Dating Daan (ADD).

Sa kaniyang programa o palatuntunan, tinatalakay niya ang mga usapin sa bibliya at ayon sa kaniya ay "pagsisiwalat" sa paniniwala ng mga ibang relihiyon, kasama na ang INC, na sa kaniya ay mali.

Sa pamamagitan ng DWWA 1206k Hz, isang lokal na himpilan ng radyo, ay nagawang mapakinggan ang ADD sa iba't-ibang bahagi ng kapuluan ng Pilipinas.

Ang nasabing palatuntunan ay naging kilala sa Pilipinas dahil sa may bahagi ito na tuwirang sumasagot sa mga katanungan ng mga tagapakinig.

ng dating-72ng dating-25ng dating-73

One thought on “ng dating”