Ang pagdating ng

Posted by / 07-Jan-2020 11:01

Sa gayon ay matututo ang mga tao na mahalin ang Panginoon at sundin ang Kanyang mga utos, at kung hindi nila gagawin ito, hindi sila mananatili rito. Wala nang anumang digmaan, kaguluhan, inggitan, pagsisinungaling; wala nang kasamaan.Natutuhan natin ito mula sa mga salita ng ating Tagapagligtas mismo, ayon sa itinuro niya sa kanyang mga disipulo [tingnan sa Mateo 24; Joseph Smith—Mateo 1]. Ipinaalam sa atin na bubuksan ang mga aklat, hahatulan ang mga patay ayon sa mga bagay na nakasulat sa mga aklat at kabilang sa mga aklat ang aklat ng buhay [tingnan sa Apocalipsis ]. Makikita natin ang tunay nating pagkatao, at mauunawaan natin nang may matwid na pang-unawa na ang mga hatol na ipapataw sa atin ay makatarungan at tapat, makapasok man tayo sa Kaharian ng Diyos, …upang matanggap ang maluluwalhating pagpapalang iyon o itakwil tayo.Isinugo si Noe sa mundo upang balaan sila tungkol sa pagbaha.Kung nakinig lang ang mga tao nakaligtas sana sila.Sa paliwanag tungkol sa talinghagang ito, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na “ang pagaani ay ang katapusan ng sanglibutan; at ang mga mangaani ay ang mga anghel.” [Tingnan sa Mateo –30, 36–43; D at T 86.] Ang agingay at ang trigo ay sabay na tumutubo at matagal nang tumutubo sa iisang bukid sa nakalipas na mga taon, ngunit parating na ang araw na titipunin ang trigo, at aanihin din ang mga agingay para sunugin, at magkakaroon ng paghihiwalay, ng mabuti sa masama, at marapat lang na sumunod ang bawat isa sa atin sa mga utos ng Panginoon, pagsisihan ang ating mga kasalanan, magpakabuti, kung kailangang may pagsisihan sa ating puso. Magkakaroon tayo ng isang matwid na mundo, dahil pagdating ni Cristo, lilinisin niya ang daigdig.Patatagin at palakasin ang mga miyembro ng Simbahan sa pagsampalataya sa Diyos; alam ng Diyos na kailangan natin iyon. Basahin ang nakasulat sa ating mga banal na kasulatan. Pagdating niya, lilinisin niya itong daigdig mula sa lahat ng kasamaan nito, at, tungkol naman sa Simbahan, sinabi niya na isusugo niya ang kanyang mga anghel at titipunin nila mula sa kanyang kaharian, na siyang Simbahan, ang lahat ng bagay na nakasasama [tingnan sa Mateo ].

“Karamihan sa mga tao ay mali ang pakahulugan sa katapusan ng mundo. Tinuruan nga Niya sila, ‘Ama, sambahin nawa ang pangalan mo.Nang magsimulang umusbong ang mga tanim, gustong puntahan at bunutin ng mga alipin ang mga agingay ngunit inutusan sila ng Panginoon na hayaang sabay na tumubo ang trigo at mga agingay hanggang sa sumapit ang tag-ani, kung hindi ay mabubunot nila ang bata pang trigo habang sinisira nila ang mga agingay.Pagkatapos nilang mag-ani, hahayo sila at titipunin nila ang trigo at itatali ang mga agingay na susunugin.Sumasamo ako sa mga Banal sa mga Huling Araw na manatiling matatag at tapat sa pagganap sa bawat tungkulin, pagsunod sa mga utos ng Panginoon, paggalang sa priesthood, upang maging matatag tayo pagdating ng Panginoon—buhay man tayo o patay, hindi na iyon mahalaga,—para makibahagi sa kaluwalhatiang ito.Maraming kaganapan sa mundo ngayon na nagpapahiwatig na nalalapit na ang dakilang araw ng Panginoon na muling magpapakita ang Manunubos upang itatag ang kanyang kaharian sa kabutihan bago sumapit ang kanyang paghahari sa milenyo.

ang pagdating ng-2ang pagdating ng-74ang pagdating ng-14

Hindi nga ba’t naibagsak at nagkaroon ng malalaking pagbabago ang mga bansa? Mga lindol sa iba’t ibang lugar ang inuulat araw-araw [tingnan sa D at T ]. Subalit ang mundo noon ay patuloy sa kaabalahan nito at hindi gaanong pinapansin ang lahat ng sinabi ng Panginoon at lahat ng palatandaan at pahiwatig na ibinigay.

One thought on “ang pagdating ng”

  1. Before becoming famous, Farrah Fawcett, Suzanne Somers, Yvonne Craig, Lindsay Wagner, Leif Garrett, Tom Selleck and Lee Majors appeared as contestants on the show in the 1960s and early 1970s.